Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форми навчання

І етап

І етап

ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 р.

13 серпня 2020 р.

15 вересня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині

22 серпня 2020 р.

о 18.00 годині

22 серпня 2020 р.

о 18.00 годині

22 вересня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів

25–30 серпня 2020 р.

23–30 серпня 2020 р.

23-24 вересня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 31 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години 31 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години 25 вересня 2020 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 8 вересня 2020 р.

до 18.00 години 8 вересня 2020 р.

за умов договору – до 30 вересня 2020 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

за умов договору – до 18.00 год.

14 вересня 2020 р.

за умов договору – до 18.00 год.

14 вересня 2020 р.

за умов договору – до 30 вересня 2020 р.

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програму підготовки фахівців ступень «Магістра» 

за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
  І етап І етап ІІ етап
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2020 р. 10 липня 2020 р. 17 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

27 липня 2020 р.

о 18.00 годині

27 липня 2020 р.

о 18.00 годині

31 серпня 2020 р.

Фахові вступні випробування проводяться 28 липня – 3 серпня включно 2020 р. 28 липня – 3 серпня включно 2020 р. 1–5 вересня 2020 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

5 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години

5 серпня 2020 р.

не пізніше 12.00 години 7.09. 2020 р.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги за умови договору – до 14 серпня 2020 р. за умови договору – до 14 серпня 2020 р. за умови договору – до 11 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2020 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2020 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 вересня 2020 р.

 

 

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра»

за спеціальністю 051 «ЕКОНОМІКА», 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»,

141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання Заочна форми навчання
  І етап ІІ етап
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 6 травня – 18.00 години 03 червня 2020 р.
Складання додаткових фахових вступних випробувань 6 травня - 29 травня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться з 01 липня відповідно встановлення Українським центром оцінювання якості освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників 1 липня 2020 р.
Прийом заяв та документів осіб, які вступають на основі вступних іспитів 17 червня – 25 червня 2020 р.  
Початок прийому заяв та документів 5 липня 2020 р. 1 вересня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

22 липня 2020 р

14 вересня 2020 р.
Фахове вступне випробування проводяться 23 липня – 26 липня включно 2020 р 15-17 вересня 2020 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

27 липня 2020 р.

не пізніше 12.00 години

18 вересня 2020 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги за умови договору – до 14 серпня 2020 р. за умови договору – до 21 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2020 р. за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 вересня 2020 р.

 

Спеціальність Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
Освітній ступінь "МАГІСТР"
051 Економіка 60 0
071 Облік і оподаткування 50 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 60 10
208 Агроінженерія 50 20

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

на базі повної загальної середньої освіти

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 20 0
051 Економіка 15 10
071 Облік і оподаткування 15 20
073 Менеджмент 25 0
101 Екологія 15 10
122 Комп’ютерні науки 20 0
133 Галузеве машинобудування 20 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 25
205 Лісове господарство 12 0
206 Садово-паркове господарство 10 10
208 Агроінженерія 25 20
242 Туризм 20 0

Освітній ступінь "Бакалавр"

на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст"

015.07 Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка 20 0
051 Економіка 25 20
071 Облік і оподаткування 25 20
101 Екологія 20 20
122 Комп’ютерні науки 25 0
133 Галузеве машинобудування 20 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 25
205 Лісове господарство 28 0
206 Садово-паркове господарство 20 20
208 Агроінженерія 59 30
242 Туризм 20 0

1)  Заява на вступ до інституту;

2)  Документ про освіту в оригіналі або його ксерокопія (ксерокопія завіряється згідно з оригіналом інститутом або нотаріально);

3)  Сертифікати Центру незалежного тестування за 2017, 2018, 2019, 2020 роки (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), Іноземна мова за 2018, 2019, 2020 роки;

4)  4 фотокартки розміром 3х4 см.;

5) Копія паспорта (1, 2 сторінки та реєстрація) або копія ID картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

6) Копія ідентифікаційного коду;

7) Військовий квиток (приписне свідоцтво) та документи, що надають право на пільги (посвідчення громадянина, що потерпів внаслідок Чорнобильської катастрофи, АТО та інші).

Код та найменування спеціальності: 122 «Компютерні науки»

Рівень вищої освіти: перший, ступінь – бакалавр

Освітня програма - «Комп’ютерні науки»

Загальний навчання:  3 роки 10 місяців.

Computer Cables Internet Optical Fiber1 1

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

9. Здатність працювати в команді.

10. Здатність бути критичним і самокритичним.

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

13. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Професійні (фахові) компетентності:

1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування

2. Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

6. Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.

12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

13. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.

14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій.

errors lg

Фахівець за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр» підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності за ДК 003: 2010 (КВЕД) з наступною професійною назвою робіт:

2131.2 Адміністратор бази даних;

2131.2 Адміністратор даних;

2131.2 Адміністратор доступу;

2131.2 Адміністратор системи;

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

2132.2 Інженер-програміст;

2132.2 Програміст (база даних);

2132.2 Програміст прикладний;

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів;

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій;

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною