Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

«Якісному управлінню можна навчитися. І будь-який з
 Вас зможе навчитися тому, як стати кращим в своїй галузі»
Пікер Друкер (класик сучасного менеджменту).

Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!

Менеджер – це престижна сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність у майбутньому.

Актуальність професії менеджера:

 • висока потреба в професіоналах в галузі менеджменту,
 • цікава і творча робота в ролі керівника людьми,
 • універсальність знань та професіональний досвід фахівців, які потрібні всім підприємствам, організаціям, установам,
 • висока оплата праці професіоналів-менеджерів,
 • затребуваність на ринку праці людей з підприємницькими навичками.

Метою підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент» є забезпечення підприємств та організацій сфери агробізнесу висококваліфікованими працівниками первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами. Кваліфікації бакалавра з менеджменту дозволяють випускнику оперативно адаптуватися до внутрішньоекономічних відносин підприємств та організацій, швидко розробити та впровадити елементи системи управління, налагодити ефективну систему мотивації.

Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту.

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту полягає у вирішенні практичних питань економічної діяльності підприємств і організацій, управління ними з метою підвищення їх конкурентоспроможності, стимулювання успішної діяльності персоналу, активізації інноваційної діяльності, формування організаційної культури і управлінської структури підприємства.

Майбутні фахівці з менеджменту на конкретних підприємствах здобувають навики роботи із сучасними методами управління, знання з технологічних питань роботи підприємства, здатність керувати собою; будувати чіткі особисті цілі; вміння вирішувати проблеми; здатність до інновацій; здатність впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвивати підлеглих; здійснювати управління підприємством, знання практичних аспектів прийняття управлінських рішень.

Такі фахівці можуть працювати в підприємствах і організаціях аграрної сфери та органах державної влади на таких посадах:

 • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні,
 • робітники апарату центральних органів державної влади,
 • робітники апарату місцевих органів державної влади,
 • керівники інших підрозділів в інших сферах діяльності (інспектор, заступник начальника відділу),
 • керівники малих підприємств без апарату (заступник голови), менеджери з питань комерційної діяльності та управління (менеджер з персоналу,
 • менеджер з адміністративної діяльності),
 • менеджери в інших видах економічної діяльності,
 • економісти (економіст із договірних робіт, економіст-радник),
 • помічники керівників,
 • голови об’єднаних сільських громад.

Фахівці спеціальності «Менеджмент» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. 

Бакалавр за спеціальністю "Екологія" - є спеціалістом широкого профілю, який повинен на сучасному рівні виконувати екологічні спостереження й узагальнення в межах природних і антропогенних об’єктів, робити прості розрахунки забруднень атмосфери, гідросфери та ґрунтів; брати участь в комплексному екологічному моніторингу всіх компонентів довкілля, визначенні причин і наслідків розвитку екологічних негативних та кризових ситуацій; вести польову екологічну документацію та брати участь в складанні екологічних звітів, виконанні згідно з експертизою та екологічною паспортизацією різних об'єктів.

Спеціаліст може брати участь у розробці ресурсозберігаючих технологій, природоохоронному інспектуванні, в організації екологічного менеджменту й маркетингу, вирішенні агроекологічних, техноекологічних, урбоекологічних та радіоекологічних питань. Бакалавр екології повинен володіти методами польових і лабораторних екологічних досліджень, обробки екологічних матеріалів на комп’ютері та основами математичного моделювання екологічних процесів. Бакалавр екології має право продовжити навчання з метою отримання кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Фахівець-еколог здатний виконувати зазначені професійні роботи і може займати первинні посади:

 • Можливі професії після закінчення навчання:
 • Інспектор відділу техногенно-екологічної безпеки України;
 • Інженер проектування природоохоронних технологій;
 • Інженер, технолог на природоохоронних об’єктах, очисних спорудах тощо;
 • Інженер, старший спеціаліст відділу охорони навколишнього середовища на промисловому підприємстві, тощо;
 • Інспектор митниці;
 • Спеціаліст з питань екологічного аудиту та менеджменту;
 • Державний інспектор в профільних державних органах управління;
 • Інспектор з питань охорони довкілля та збереження рослинного та тваринного світу в рибогосподарських, мисливських, заповідних угіддях;
 • Державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;
 • Інспектор з охорони природно – заповідного фонду.

Професійна діяльність спеціаліста-еколога пов'язана із захистом довкілля, його природних та антропогенних систем (біосфери, антропосфери, соціосфери); охороною і раціональним використанням природних ресурсів та екологічно безпечною діяльністю.

Сфера діяльності майбутніх випускників:

 • середні навчальні заклади, заклади та установи, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища,
 • органи контролю за дотриманням екологічних норм,
 • науково-дослідні інститути,
 • митні структури,
 • ДАІ,
 • екологічні підрозділи підприємств та організацій,
 • органи управління екологічною безпекою.

Первинні посади випускника інституту:

 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • спеціаліст з охорони природи на митниці, інспектор екологічного контролю на митниці;
 • спеціаліст природно-заповідних територій;
 • начальник очисних споруд;
 • інженер очисних споруд;
 • державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки; експерт служби державної екологічної експертизи; тощо.

 

 

Детальніше за адресою:

 вул. Академічна, 20,   м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

к.105,  Тел. (03548) 22408, (096) 6202375

     E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Магістр зі спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) на основі ступеня магістра, так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.

Випускник готовий до вирішення таких задач професійної діяльності:

 • розробляти технологічні карти виробництва с.-г. продукції;
 • теоретично обґрунтовувати вибір енергетичних засобів машин та обладнання для комплектування машинних агрегатів, технологічних ліній, комплексів машин;
 • розробляти операційні карти на виконання технологічних процесів та операцій;
 • теоретично обґрунтовувати вибір робочих органів та режимів роботи машин для конкретних технологічних процесів і операцій;
 • розробляти технічні умови, стандарти і технічний опис нових засобів для механізації технологічних процесів;
 • розробляти нові методи і технічні засоби дослідження параметрів і режимів технологічних процесів, машин та обладнання;
 • розробляти план-графіки технічного обслуговування і ремонту машин;
 • визначати потребу в трудових, матеріальних і фінансових ресурсах на технічне обслуговування і ремонт машин;
 • проектувати процеси ремонту машин та відновлення деталей;
 • розраховувати потребу та підбирати обладнання цехів і дільниць з обслуговування та ремонту машин;
 • виконувати технологічні та конструкторські розрахунки і креслення робочих органів, вузлів і агрегатів машин та обладнання;
 • проводити стендові, польові та виробничі дослідження машин та обладнання;
 • визначати перспективні напрями використання і надання послуг аграрного сервісу;
 • обґрунтовувати вибір шляхів та засобів забезпечення паливо-мастильними матеріалами;
 • визначати вартість та собівартість ремонту машин і обладнання;
 • реалізовувати заходи з охорони праці та навколишнього середовища;
 • співставляти конструктивні та технологічні рішення машин і агрегатів та оцінювати їх технічний рівень;
 • визначати показники надійності машин;
 • здійснювати ергономічне оцінювання машин;
 • аналізувати умови праці виробничого персоналу на відповідність їх чинній систем і стандартів безпеки праці;
 • удосконалювати конструкції машин і їх робочі органи;
 • аналізувати світові технології та можливості їх застосування у вітчизняному виробництві;
 • обґрунтовувати і намічати шляхи економії матеріальних та фінансових ресурсів на експлуатацію машинного парку підприємства;
 • розраховувати економічну ефективність використання нових засобів механізації технологічних процесів;
 • аналізувати причини порушення агрозоотехнічних та інших нормативних вимог під час виконання механізованих технологічних процесів, розробляти заходи щодо їх попередження;
 • проводити маркетинг щодо надання послуг із використання машинно-тракторного парку;
 • укладати договори на виконання механічних робіт, технічного сервісу;
 • здійснювати патентний пошук, оформлення заявок на рацпропозиції і винаходи;
 • користуватись законодавчими, юридично правовими та відомчими нормативними документами під час бізнес-планування та прийняття рішень;
 • аналізувати вплив машинних технологій на екологічний стан навколишнього середовища;
 • створити та обладнати дільницю для технологічного налагодження машинно-тракторних агрегатів;
 • виконувати метрологічну повірку основних засобів вимірювань;
 • визначати технічний стан тракторів, автомобілів, систем і агрегатів складної техніки;
 • встановлювати і усувати причини відказів та несправностей машин;
 • проводити дефектування деталей та визначати їх придатність до подальшого використання.

Магістр із спеціальності 208 «Агроінженерія» може обіймати наступні посади, що відповідає Державному класифікатору професій:

інженер-дослідник із механізації сільського господарства;

молодший науковий співробітник (інженерна механіка);

науковий співробітник (інженерна механіка);

науковий співробітник-консультант (інженерна механіка);

інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку;

інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;

інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;

інженер з механізації трудомістких процесів;

інженер-конструктор (механіка);

інженер-технолог (механіка);

молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи);

науковий співробітник (галузь інженерної справи);

науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи);

інженер з організації експлуатації та ремонту;

інженер з охорони праці;

інженер з патентної та винахідницької роботи;

інженер-дослідник;

інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва.

 

Уміння інженера з галузевого машинобудування визначаються за видами навчальної діяльності як конкретизація загальних і професійних компетентностей в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх знань, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Випускник буде готовий до вирішення таких задач професійної діяльності:

 • Знання і розуміння засад фундаментальних математичних методів моделювання та оптимізування.
 • Знання з механіки і машинобудування та спроможність окреслювати перспективи їхнього розвитку.
 • Вміння поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів галузевого машинобудування на базі систем автоматичного керування.
 • Вміння ставити та розв'язувати завдання, застосовуючи передові інженерні методи розраховування.
 • Вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси і методи.
 • Вміння працювати з різними джерелами технічної інформації на фізичних і електронних носіях, зокрема, іноземною мовою.
 • Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання машин та устаткування галузевого машинобудування.
 • Вміння проектувати потрібне устаткування, інструменти та методи.
 • Вміння поєднувати теорію та практику для розв'язування інженерного завдання.
 • Фахові майстерність і навички.
 • Розуміння проблем забезпечування сталого розвитку, при виконанні технічних завдань.
 • Навички проектування засобів технічного контролювання для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
 • Вміння розробляти машини та устаткування галузевого машинобудування на базі систем автоматизованого проектування.
 • Вміння проектувати, готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
 • Навички результативно працювати самостійно та у складі команди.
 • Вміння розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя.
 • Навички розв'язування завдань з підвищення якості продукції.
 • Вміння створювати і захищати інтелектуальну власність.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною