Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

Орієнтовний перелік документів деканату факультету

з/п

Назва документу
1. Журнал реєстрації вихідних і вхідних документів.
2. Накази, інструктивні листи, інструкції, положення та інші.
3. Розпорядження по факультету.
4. План роботи деканату на поточний навчальний рік.
5. Копія плану роботи вченої ради інституту на поточний навчальний рік.
6. План роботи вченої ради факультету на поточний навчальний рік.
7. Протоколи засідання вченої ради факультету.
8. Типові навчальні плани дисциплін (галузеві стандарти вищої освіти).
9. Робочі плани навчальних дисциплін.
10. Вихідні дані до розрахунку штатів.
11. Графік навчального процесу.
12. Графіки навчальної і виробничої практики.
13. Програми навчальної і виробничої практики.
14. Розклад екзаменів.
15. Списки студентів.
16. Особова картка студента.
17. Журнал обліку переміщення контингенту студентів.
18. Дані про контингент студентів.
19. Журнал відвідування занять студентами.
20. Екзаменаційні відомості.
21. Протоколи засідання стипендіальної комісії.
22. Звіт за підсумки екзаменаційної сесії у поточному навчальному році.
23. Бланки для роботи екзаменаційних комісій (ЕК).
24. Протоколи засідання ЕК.
25. Копії звітів голів ЕК.
26. Бланки довідок про навчання у вищому навченому закладі.
27. Бланки обхідних листків.
28. Звіти кафедр про виконання навчальної, наукової, методичної та виховної роботи за поточний навчальний рік.
29. Звіти факультету з навчальної, наукової, методичної та виховної роботи за поточний навчальний рік.
30. Журнал обліку успішності студентів.
31. Журнал реєстрації академічних довідок.
32. Первинні документи (підстави) для видання наказів і розпоряджень.

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

 

Навчально – методичний комплекс дисципліни

1. Типова програма навчальної дисципліни.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Конспекти лекцій НПП, який відповідає за викладання дисципліни.

4. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання.

5. Завдання для проведення поточного та підсумкового контролю знань.

6. Методичне забезпечення курсового проектування (курсових робіт) (якщо передбачено навчальним планом):

- тематика курсових проектів (робіт);

- методичні рекомендації щодо написання КР (КП).

7. Програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним планом).

з оригіналом вірно

 "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник директора з навчальної
та навчально-методичної робити
____________________ Білик С.Г.
6 листопада 2017р.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ КАФЕДРИ

 

Назва документу

1.

Організаційні матеріали роботи кафедри:

1.1. Положення про кафедру;

1.2. План роботи на навчальний рік (за підписом зав. кафедри);

1.3. Посадові інструкції працівників кафедри;

1.4. Протоколи засідання кафедри (за підписом завідувача та секретаря кафедри);

1.5. Індивідуальні плани роботи НПП;

1.6. Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів;

1.7. Табелі обліку роботи НПП і навчально-допоміжного персоналу;

1.8. Накази, розпорядження, нормативні документи;

1.9. Рішення та рекомендації вчених рад з питань діяльності кафедри;

1.10. Графік і журнал взаємовідвідування занять.

2.

Організація навчального процесу на кафедрі:

2.1.  Витяг з навчальних планів навантаження кафедри;

2.2. Розподіл навчальних годин НПП на навчальний рік;

2.3. Журнал обліку виконання навчального навантаження НПП;

2.4. Звіти НПП та кафедри з навчальної роботи за навчальний рік (форма № 56);

2.5. Звіти НПП та кафедри за навчальний рік;

2.6. Паспорт та положення про навчальні лабораторії (кабінети).

3.

Наукова робота кафедри:

3.1. Виконання НДР (держбюджет, бізнес);

3.2. Звіти з наукової роботи;

3.3. Плани занять студентських наукових гуртків та звіти про їх роботу;

3.4. Індекс h (Scopus, Google Scholar);

3.5. Публікації в Scopus (видано, подано до друку);

3.6. Матеріали атестації аспірантів.

4.

Навчально-методичні комплекси дисциплін, закріплених за кафедрою:

4.1. Робоча програма навчальної дисципліни та її електронна версія на сайті кафедри;

4.2. Електронний навчальний курс дисципліни на платформі Moodle;

4.3. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисциплін та їх електронні версії в електронній бібліотеці інституту;

4.4. Програма практики дисципліни (у разі наявності в навчальному плані).

5.

Матеріали дипломного проектування (у разі наявності в навчальному плані):

5.1. Програма переддипломної практики;

5.2. Тематика випускних бакалаврських і магістерських робіт;

5.3. Методичні рекомендації з її написання.

6.

Зв’язки кафедри з виробництвом:

6.1.  План підвищення кваліфікації НПП та їх звіти;

6.2. Матеріали, що відображають зв’язки кафедри з виробництвом.

7.

Профорієнтаційна робота кафедри:

7.1. План проведення профорієнтаційної роботи;

7.2. Матеріали проведення профорієнтаційної роботи.

8.

Виховна робота:

8.1. Журнали наставників академічних груп.

9.

Перелік матеріально-технічного забезпечення кафедри.

10.

Архів кафедри:

10.1. Екзаменаційні та залікові відомості (копія – один примірник);

10.2. Акти передачі матеріалів кафедри до архіву інституту.

ГРАФІК

навчального процесу у другому (весняному) семестрі 

2017-2018 навчального року

Початок занять у понеділок 5 лютого 2018 р. за розкладом ЧИСЕЛЬНИКА 

Складова

навчального процесу

Тривалість,

тижні

Терміни проведення
Другий (весняний) семестр 15 05.02 – 11.05.2018 р.
Літня екзаменаційна сесія 3 14.05 – 03.06. 2018 р.
Практичне навчання (навчальні та виробничі практики) Згідно із затвердженим навчальним планом та графіком  навчального процесу факультету

червень – липень

2018 року

Літні канікули Згідно із затвердженим навчальним планом та графіком  факультету

липень – серпень

2018 року

Для випускних курсів бакалаврів та магістрів, а також для студентів окремих курсів та спеціальностей, є відмінності у тривалості семестрів та термінах проведення екзаменаційних сесій залежно від термінів випуску і проведення практичного навчання на факультетах.

 

 

 

 

Завантажити Графік навчального процесу на 2017 - 2018 н.р.

 

Переглянути Графік навчального процесу на 2017 - 2018 н.р.

ГРАФІК

навчального процесу студентів факультету

економіки і природокористування

заочна форма навчання  осінь – 2017р. 

Курс

Група

Заліково-екзаменаційна сесія

Державний іспит

Захист дипломної роботи

І курс

Екз-11,Оз-11

  02.10 – 16.10

   

ІІ курс

Екз-21,Оз-21

16.10 – 30.10

   

ІІІ курс

Екз-31

09.10 – 28.10

   

Оз-31

 09.10 – 28.10

   

ІV курс

Екз-41

23.10 – 11.11

   

Екз-42

23.10-  11.11

   

Оз-41

23.10 – 11.11

   

V курс

Екз-51,52СКн.н.

25.09 - 14.10

15.01-17.01.18

23.01-25.01.18

Оз -51,52СКн.н.

25.09 - 14.10

15.01-17.01.18

23.01-25.01.18

VІ курс

Екз-61М

 06.11 - 25.11

   

Екз-71СП

   

11.12-12.12.17

 Оз-71СП

   

12.12.17

 

Еоз – 11

  02.10 – 16.10

   
 

Еоз - 21

 16.10 - 30.10

   
 

Еоз – 31

  23.10 – 11.11

   
 

Еоз - 41

  23.10 – 11.11

   
 

Еоз – 51,53СК

 

16.01.18

25.01.18

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ