Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Рішення вченої ради від 8.09.2020р.

Проєкт

Рішення

Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

«Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2019/2020 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік в умовах пандемії» від 8 вересня 2020 року

Заслухавши й обговоривши доповідь директора, зважаючи на особливість нинішнього стану суспільно-політичного життя в державі, нові тренди в управлінні та розвитку освіти й науки, Вчена рада відзначає, що інститутом здійснюється плідна робота з підвищення ефективності навчального процесу та забезпечення належної якості підготовки фахівців.

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» організація освітнього процесу в період з 12.03.2020 р. до 30.06.2020 р. відбувалася в дистанційному режимі.

Для забезпечення дистанційної форми навчання в Інституті функціонує навчальний портал Moodle, який містить 320 курсів.

Для онлайн-комунікації використовуються платформи Cisco Webex, Zoom.

З метою покращення інформування студентів щодо наповнення дисциплін навчального плану освітніх програм в Інституті розроблені силабуси навчальних дисциплін, приділена особлива увага вибірковим дисциплінам.

Основою роботи є вступна компанія, від результатів якої залежить подальша наша робота у всіх інших видах діяльності навчального закладу.

Всього до інституту у 2020 році вступ фахівців становитиме 420 осіб, що у порівнянні з 2019 роком складатиме 80%. Вступ на бакалаврат становитиме 284 особи (83% відносно 2019 р.), з них за держзамовленням 230 осіб (136% відносно 2019 року), на контрактній основі – 54 особи (31% відносно 2019 року). Із 284 осіб бакалаврів: 111 осіб на базі повної загальної середньої освіти та 173 особи на базі ОКР «Молодший спеціаліст».

У 2020 році вступ на денну форму навчання становитиме 362 особи, що у порівнянні з 2019 роком складе 91%, на заочну форму навчання - 58 осіб (46%) від 2019 року.

Вступ фахівців на ОС “Магістр” у 2020 році становитиме 136 осіб, що у порівнянні з 2019 роком складає 74%, у т.ч. 115 осіб за денною та 21 особа за заочною формами навчання.

За результатами ЗНО з іноземної мови для вступу на ОС “Магістр” спеціальностей «Економіка», «Облік і оподаткування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» із 83 тестуючих студентів-бакалаврів здали 43 особи, що становить 52%.

Станом на 01.09.2020 р. в інституті навчається 725 студентів.

Станом на 15.09.2020 р. контингент студентів становитиме 1145 осіб (95% порівняно з попереднім роком).

Випуск фахівців в інституті у 2020 р. складе 454 особи (на 23% менше в порівнянні з попереднім роком), з них магістрів – 174, бакалаврів – 280 осіб.

Потрібно відмітити, що цього року, включаючи грудневий випуск магістрів, випускаються багаточисельні групи студентів, що впливає на зменшення контингенту студентів.

Набір на міжкафедральну лабораторію з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності «Лісове господарство» склав 28 осіб. Проте на міжкафедральну лабораторію з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальностей «Екологія» та «Садово-паркове господарство» не набрано жодної особи.

В інституті у 2019 р. проведено ліцензування спеціальностей «Туризм» та «Комп'ютерні науки» підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр».

За звітний період видано 1 підручник, 5 навчальних посібники; 75 методичні розробки.

Вченою радою інституту, директоратом, колективами факультетів звертається постійна увага на розвиток наукової діяльності, як НПП так і студентів.

За 2019-2020 н.р. НПП опубліковано 11 монографій, 109 статей у фахових виданнях України, в т.ч. одноосібних – 26, 6 статей, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, 24 статті в інших виданнях, 229 тез доповідей. Отримано 14 патентів на корисну модель, подано 10 заявок на винаходи.

У ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 10 студентів, за результатами яких отримано 1 диплом І ступеня, 2 дипломи II ступеня, 2 дипломи III ступеня.

Епідемія COVID-19 внесла зміни також в організацію і проведення виховної роботи зі студентами в Інституті, зокрема створено цикл фільмів про факультети та інститут в цілому. Організовано проведення онлайн Днів відкритих дверей.

У першому семестрі проведено конкурси «Талант першокурсника», «МІС та МІСТЕР БАТІ», «Ліга сміху», «Козацькі забави», Фестиваль героїчної пісні, Фестиваль колядок.

Міжнародна діяльність направлена на програми академічної мобільності ERASMUS+. 20 студентів проходили стажування у Німеччині. Реалізується 1 міжнародна програма із можливістю отримання подвійних дипломів з Поморською академією (Польща).

Упорядковуються бази проведення практичного навчання студентів. Налагоджено спільні проєкти з передовими агропідприємствами Тернопільщини щодо розширення баз для практичної підготовки студентів.

За 2019-2020 н.р. продовжувалась робота з розвитку матеріально-технічної бази:

-                     проведено роботи з покращення пожежної безпеки, влаштовано аварійний вихід з актової зали та кафедри лісового і садово-паркового господарства агроінженерного факультету;

-                     проведено поточні ремонти лабораторій, аудиторій та місць загального користування у всіх навчальних корпусах;

-                     завершуються роботи по підготовці енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період (перевірка контрольно-вимірювальних приладів, гідравлічне випробування теплових мереж, перепідготовка обслуговуючого персоналу котелень);

-                     проведено поточний ремонт в гуртожитку, реконструйовано один блок під готель;

-                     проводяться заходи щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (дезінфекція аудиторій, закупка засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів);

-                     проведено заготівлю твердого палива (дров).

На період карантину господарські роботи не припинялися.

Освоєно кошти на матеріали для проведення ремонтно-будівельних робіт з підготовки до початку начального року на суму 215971,03 грн. в т.ч.:

-                     навчальні корпуси по вул. Сонячній, 4а на суму 84316,43 грн.;

-                     гуртожиток по вул. Садовій, 4 на суму 54720,0 грн.;

-                     навчальні корпуси по вул. Академічна, 20 на суму 76934,11 грн.

Освоєно коштів по окремих об’єктах навчального закладу:

-                     пожежний вихід лабораторного корпусу по вул. Сонячній, 4а – 27130 грн.

-                     пожежний вихід лабораторного корпусу, актовий зал по вул. Сонячній, 4а – 35430 грн.

-                     блок готельного типу гуртожитку № 4   – 43456 грн.

Комп’ютерний парк інституту оновлено на суму 219,2 тис. грн (28 одиниць). Закуплено освітньо-наукового обладнання на суму 46,7 тис. грн, меблів – 158,8 тис. грн.

У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що якість освітнього, наукового та інноваційного процесів, практичного навчання, побутові умови студентів потребують постійного удосконалення. Відстає від життя процес осучаснення програм підготовки, посилення їх практичної, технологічної, економічної та англомовної складових. Не всі кафедри, НПП своєчасно перейшли на дистанційну форму навчання, частина студентів не змогла якісно продовжити навчання.

Незважаючи на започатковані в останні роки заходи щодо посилення дієвості кафедр, останні ще не стали сучасними центрами освітньої, наукової роботи, в силу своєї дрібності та не спроможні виконувати поставлені завдання.

На окремих кафедрах є ряд дисциплін не забезпечених електронними навчальними курсами. Робота кафедр в умовах дистанційного навчання показала відсутність навичок у окремих викладачів проводити освітню діяльність з використанням сучасних навчально-методичних засобів. Недостатньою залишається якість вивчення іноземної мови у студентів бакалаврату, яка в останній час стає суттєвою перешкодою для вступу до магістратури.

На сьогоднішній день кафедри інституту не мають проектної активності, що свідчить про відсутність проектів бюджетної тематики.

Постійної уваги потребує співпраця з органами студентського самоврядування з питань забезпечення якості освітнього процесу, умов проживання студентів у гуртожитку, облаштуванні побуту та дозвілля студентів, виконання завдань у сфері цивільного захисту та вимог пожежної безпеки.

Необхідне поповнення бібліотеки як паперовими, так і електронними примірниками навчально-методичної і наукової літератури.

Ще неефективними є методи профорієнтаційної роботи, яка часто-густо закінчується простим відвідуванням навчальних закладів.

Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:

Основними напрямками діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020-2021 навчальний рік слід вважати:

  1. Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних вимог на ринку праці.
  2. Підвищення авторитетності інституту, його випускників.
  3. Широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, активізація міжнародної діяльності.Необхідно розпочати використання записаних лекцій з подальшим розміщенням їх на YouTube каналі. Активне використання електронних платформ Skype, Cisco Webex Meetings та Zoom.us., а також месендженри Viber, Telegram, WhatApp тощо. У процесі освітнього процесу для надсилання завдань-відповідей використовувати файлообмінники Dropbox, FEX.NET.
  4. Формування у студентства здатності до постійного оновлення знань.
  5. Посилення ролі і відповідальності колективів кафедр, факультетів.
  6. Мотивація студентів і викладачів, удосконалення рейтингової системи оцінки роботи НПП з урахуванням профорієнтаційної роботи.
  7. Організація сучасної бізнес-практики, ведення передових досліджень, створення нових технологій.
  8. Урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної роботи.
  9. Взаємодія з бізнесом, ріст запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію.
  10. Націлення колективів кафедр на необхідності проведення госпрозрахунковї діяльності для поліпшення матеріально-технічної бази факультетів.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною