ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

Профайл НПП - Володимир Качуріський

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


 
Доцент кафедри

Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ


Загальні відомості: Народився у м.Бережани в 1967 році. Навчався у загальноосвітній школі №1 м.Бережани.

Освіта: вища

У 1989 р. закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність - математика і фізика. Кваліфікація  - учитель математики і фізики.

У 2017 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології
Кваліфікація  - розробник обчислювальних систем та комп'ютерних програм, аналітик комп'ютерних систем, системний адміністратор, фахівець з інформаційних технологій.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 -"Теорія і методика професійної освіти".

Вчене звання: доцент

У 2007 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, web-програмування, сайтобудування.

Має понад 60 наукових публікаційю

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Модель оптимізації роботи джерела резервного живлення. / Бунько В.Я., Качурівська Г.М. , Качурівський В.О. // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 2. – С. 43 – 49. (фахове видання)

2. Застосування алгоритму Флойда-Уоршолла при моделюванні технічного обслуговування енергетичних систем./ Качурівський В.О.// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип.194, ч.1 – С.86 – 92. (фахове видання)

3. Енергетичнй менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2015. – № 209 [ч.1]. – С. 250 – 258. (фахове видання)

4. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів-енергетиків./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2016. – Вип. 240. – С. 285 – 291. (фахове видання)

5. Побудова адаптивних та динамічних діаграм засобами Canvas API. /Качурівський В.О.// Науковий вісник Таврійського Національного університету ім.В.І.Вернадського. Серія "Технічні науки". 2018. Т29 (68) №2 .- С.132 – 137. (фахове видання)

6. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. // Енергетика і автоматика. – 2019. – № 1(41). – С. 173 – 182. (фахове видання)

7. Програмування взаємодії із зображеннями на вебсайті. / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102. (фахове видання)

8. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. С.73-78.

 

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Оптимізація розподілу енергетичних ресурсів підприємства./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (Кременчук 8–9 квітня 2015р.) – С. 194–196.

2. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів./ Качурівський В.О.// Актуальні питання енергетики та біотехнологій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани 26 – 27 травня 2016. – С. 43.

3. Застосування GOOGLE FORMS для моніторингу навчальних досягнень студентів./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// "ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016", Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, 11-14 жовтня, 2016: Збірник праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016.- С.182-185

4. Використання сервісу GOOGLE ANALITICS для аналізу роботи сайту ВНЗ./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвитокаграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвяченої 120-річчю НУБіП України, Бережани 19 – 20 квітня 2018. – С. 387 –389.

5. Способи відбору даних до javascript сценарію побудови діаграми./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia 22 – 25 May 2018. – P. 241 – 244.

6. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Застосування QR-коду в інформаційній політиці аграрного господарства» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», Бережани 12 червня 2018. – С. 52 – 54.

7. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320.

8. Качурівський В.О. Інформаційна модель взаємодії із зображеннями на веб-сайті закладу вищої освіти. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1.– Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С.25-28.

9. Качурівський В.О. Конструювання електронної таблиці для планування навчальної роботи в хмарі google // «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.159-160

10. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Організація зворотного зв’язку на web-сайті за допомогою месенджерів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.205-206

11. Качурівський В.О. Організація автоматичного формування гіпервказівок на PDF-документи. «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», XII Mіжнародна науково-практична конференція ІОН-2020, 26-29 травня, 2020 : Збірник праць. – Вінниця : ВНТУ, 2020 – С.186-187.

12. Качурівський В.О. Внутрішній електронний обіг документів у закладі вищої освіти. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.207-208

13. Качурівський В. О., Качурівська Г. М., Програмна анімація секторної діаграми. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021. С.20-24.

14. Вальський М.О., Качурівський В.О. Анімація кільцевої діаграми за допомогою JavaScript сценарію засобами CANVAS API. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67.  C. 345-347.

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Качурівський В.О. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (Модуль 5: «Статистичне моделювання і прогнозування»). Бережани: ВІКТ. – 2015.– 36с.

2. Качурівський В.О. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (Модуль 1: «Принципи математичного моделювання на ПЕОМ»). Бережани: ВІКТ. – 2015.– 40с.

3. Качурівський В.О. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНКІВ (Частина 1. Основи роботи в системі MathCAD). Бережани: ВІКТ. – 2019.– 58с.

4. Качурівська Г. М., Качурівський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2021. 97c.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: Бережанська міська рада, ТОВ «Жива земля Потутори», Медичний центр "Biomed".

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ