Тел. (03548) 2-11-59        E-mail:  vp_bati@ukr.net    Розташування на карті
 
Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "МЕНЕДЖМЕНТ"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Кафедра економіки і менеджменту

Координатор – гарант освітньо-професійної програми, доктор економічних наук, професор  кафедри  економіки і менеджменту

Судомир Світлана Михайлівна

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм, Стандарту вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня, який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018р. № 1165, з врахуванням змін до Стандарту від 05.12.2018р. № 1338, «Положення про освітні програми у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівців, перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність, структурно-логічну схему підготовки бакалаврів за ОПП, матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідним  компонентам освітньо-професійної програми «Менеджмент».

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ