Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Навчально-методична робота кафедри загальноінженерної підготовки

Методична робота є цілеспрямованою діяльністю науково-педагогічних працівників кафедри щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача і забезпечує зростання його педагогічної майстерності щодо викладання дисциплін і проведення поза аудиторної роботи зі студентами.
Методичну роботу у вищому навчальному закладі слід здійснювати у таких напрямах:
а) підвищення теоретичного та наукового рівня викладання дисциплін;
б) поглиблення теоретичних і практичних знань науково-педагогічних працівників з проблем неперервної освіти та організації навчально-виховної роботи;
в) підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників з метою досягнення високої професійної компетентності і високого рівня самоорганізації професійної діяльності.
Ефективними формами методичної роботи є написання і підготовка до видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять, лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, практики і самостійної роботи студентів; розроблення і постановка нових лабораторних робіт; підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: розробка екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.
Особлива роль у методичній роботі науково-педагогічних працівників кафедри належить самостійній роботі над підвищенням рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності.
Основні методичні розробки науково-педагогічних працівників кафедри:
1. Клендій М.Б. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність». Бережани. ВП НУБіП України БАТІ. 2019. 84с.
2. Клендій М.Б. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство і ТКМ» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування». Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 63 с.
3. Клендій М.Б. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і технологія наукових досліджень та інтелектуальна власність» «Складання заявки на винахід або корисну модель» для студентів агроінженерного факультету ОС «Магістр» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 65 с.
4. Клендій М.Б. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 105 с.
5. Клендій М.Б.  Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування» Бережани: ВП НУБіП України «БАТІ». 2020. 86 с.
6. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 1 «Статика».  Бережани: ВІКТ. 2018. 71с.
7. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 2 «Кінематика». Бережани: ВІКТ.  2018. 50с.
8. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Частина 3 «Динаміка». Бережани: ВІКТ. 2018. 73с.
9. Драган А.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Піднімально-транспортні машини». Бережани: ВІКТ. 2019. 46с.
10. Стебелецька Н.М. Фізика. Електромагнетизм: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів інженерних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2016. 25 с.
11. Гловин А.Л., Стебелецька Н.М. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Бережани.  БАТІ,  2018. 67 с.
12. Стебелецька Н.М. Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів за спеціальностями екологія та садово-паркове господарство освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2019. 39 с.
13. Стебелецька Н.М., Карась В.І. Методичні вказівки. Маркування та позначення машинобудівних матеріалів та виробів. Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2019. 33 с.
14. Стебелецька Н.М. Методичні вказівки до практичних занять «Фізика. Ч.1. Фізичні основи механіки, молекулярна фізика і термодинаміка» для студентів спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Бережани. НВДЦ «Нововведення», 2020. 50 с.
15. Карась В.І. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ВСТВ”. Бережани: ВІКТ. 2019. 85с.
16. Карась В.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «ВСТВ». Бережани: ВІКТ.  2018. 38с.
Підручники і посібники:
1. Опальчук А.С., Афтаділянц Є.Г., Клендій М.Б., Роговський  Л.Л., Семеновський О.Є. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Ніжин. Видавництво «Аспект-Поліграф». 2012.  792 с. (підручник)
2. Опальчук А.С., Афтаділянц Є.Г., Клендій М.Б., Роговський  Л.Л., Семеновський О.Є., Біловод О.І., Дудніков І.А. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Ніжин. Видавець ЛисенкоМ.М. 2013.  752 с. (підручник)
3. Палюх А.Я., Драган А.П.. Фльонц О.В., Дзюра В.О. Будова і технічне обслуговування дорожніх машин та обладнання. Тернопіль: Крок, 2011.  245 с. (навчальний посібник)

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ