ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ТУРИЗМ"

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТУРИЗМ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
Кваліфікація: Бакалавр з туризму
Кафедра гуманітарної освіти і туризму

Координатор – гарант освітньо-професійної програми, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарної освіти і туризму

Луговий Богдан Васильович

Освітньо-професійна програма «Туризм» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм, Стандарту вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня, який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018р. № 1068, «Положення про освітні програми у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівців, перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність, структурно-логічну схему підготовки бакалаврів за ОПП, матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідним  компонентам освітньо-професійної програми «Туризм».

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ