ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Ганна КАЧУРІВСЬКА

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


Kachurivska
 
Доцент кафедри

Ганна КАЧУРІВСЬКА


Освіта: вища

У 2001 р. закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність - математика. Кваліфікація  - математик-викладач.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 -"Математичний аналіз"

Вчене звання: доцент

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики

Сфера наукових інтересів: хмарні інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, програмування.

Має понад 40 наукових публікацій

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів-енергетиків./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2016. – Вип. 240. – С. 285 – 291. (фахове видання)

2. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Енергетика і автоматика. 2019. № 1(41). С. 173 – 182. (фахове видання)

3. Програмування взаємодії із зображеннями на вебсайті. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102. (фахове видання)

4. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. С.73-78. (фахове видання)

5. Качурівський В.О., Качурівська Г.М., Струбицька І.П. Моделювання документально-інформаційної системи обговорення проектів нормативно-правових актів закладу вищої освіти / В.О. Качурівський, Г.М. Качурівська, І.П. Струбицька // Квалілогія книги. Збірник наук.праць. Вип.№1(?), 2021. С. ?-?. (прийнято до друку) (фахове видання)

6. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Моделювання інформаційно-документальної системи презентації освітніх компонент освітньої програми. Зб. наук. праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки». 2022. Вип. 6(37), ч.ІІ. (прийнято до друку)

 

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

 1. Використання сервісу GOOGLEANALITICS для аналізу роботи сайту ВНЗ./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвяченої 120-річчю НУБіП України, Бережани 19 – 20 квітня 2018. – С. 387 –389.
 2. Способи відбору даних до javascript сценарію побудови діаграми./ КачурівськаГ.М., КачурівськийВ.О.// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia 22 – 25 May 2018. – P. 241 – 244.
 3. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Застосування QR-коду в інформаційній політиці аграрного господарства» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», Бережани 12 червня 2018. – С. 52 – 54.
 4. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320.
 5. Качурівська Г. М. Використання хмарних технологій в організації планування та обліку освітньої діяльності закладу вищої освіти. «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.156-157.
 6. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Організація зворотного зв’язку на web-сайті за допомогою месенджерів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.205-206
 7. Качурівська Г.М. Інформаційна модель web-сайту малого аграрного господарства. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2020, Бережани). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. С.209-210
 8. Качурівський В. О., Качурівська Г. М., Програмна анімація секторної діаграми. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era. Sheffield, UK, 27-29 January 2021. С.20-24.
 9. Качурівський В., Качурівська Г. Шифрування імен файлів освітніх компонент як дискретних одиниць інформаційної системи. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення.  матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 20 жовтня 2021р. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. С.210-212.

 10. Качурівський В.О., Качурівська Г.М. Моделювання системи взаємодії з інформаційною системою «Обговорення проєктів». Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. ФОП Однорог Т.В. 2022. С.182-184

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій.

 1. Качурівська Г.М. Індивідуальні завдання з дисципліни «Економетрика» (Модуль № 1 «Лінійні економетричні моделі»). – Бережани: ВІКТ. – 2017.– 48с.
 2. Качурівська Г.М. Індивідуальні завдання з дисципліни «Математика для економістів».–Бережани: ВІКТ. – 2018. – 67с.
 3. Качурівська Г.М. Практичні заняття з дисципліни «Теорія оптимізації». – Бережани: ВІКТ. – 2019. – 66с.
 4. Качурівська Г. М., Качурівський В. О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики. Бережани: НВДЦ «Нововведення», 2021. 97c.
 5. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Модуль 1 «Теорія ймовірностей» Індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 56с.
 6. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Модуль 2 «Імовірнісні процеси та математична статистика» Індивідуальні завдання для виконання самостійної роботи (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 34с.
 7. Теорія ймовірності імовірнісні процеси та математична статистика. Практичні заняття. Модуль 1 «Теорія ймовірностей» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 86с.
 8. Дискретна математика. Практичні заняття. Модуль 1 «Теорія множин та відношень» (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М.– Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2020.– 43с.
 9. Моделювання систем. Завдання для самостійної роботи. (для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки») / Укл.: Качурівська Г.М. – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021.
 10. Качурівська Г.М. Індивідуальні завдання з дисципліни «Математика для економістів».–Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2018. – 67с.
 11. Качурівська Г.М. Практичні заняття  з дисципліни «Теорія оптимізації». – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2019. – 66с.
 12. Качурівська Г.М., Качурівський В.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з економетрики (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2021. – 96с.
 13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» Модуль 1 «Лінійні оптимізаційні моделі» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 38с.

 14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» Модуль 2 «Вибрані розділи математичного програмування» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 39с.

 15. ВИЩА МАТЕМАТИКА індивідуальні завдання для самостійної роботи Модуль 1 «ОСНОВИ ЛІНІЙНОЇ ТА ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 20с.

 16. ВИЩА МАТЕМАТИКА індивідуальні завдання для самостійної роботи Модуль 2 «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 29с.

 17. ВИЩА МАТЕМАТИКА індивідуальні завдання для самостійної роботи Модуль 3 «ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 21с.

 18. ВИЩА МАТЕМАТИКА індивідуальні завдання для самостійної роботи Модуль 4 «ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» – Бережани: ВІКТ «ВП НУБіП України БАТІ», 2022. – 21с.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ