ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Профайл Ірина СТРУБИЦЬКА

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


Strubytska
 
Доцент кафедри

Ірина Струбицька


Освіта: вища

У 2006 р. закінчила факультет комп’ютерно-інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету. Кваліфікація - магістр з економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Сфера наукових інтересів: Паралельні обчислення, графічні процесори, GPGPU, технологія CUDA..

 

1. Стахів П.Г. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу / П.Г. Стахів, І.П. Струбицька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №10. – С. 78-82. (SCOPUS).

2. Stakhiv P. Parallelization of calculations using GPU in optimization approach for macromodels construction / Petro Stakhiv, Iryna Strubytska, Yuriy Kozak // Przegląd elektrotechniczny. – 2012. – No 3a. – P. 7-9. (SCOPUS).

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

1. Козак Ю.Я. Розпаралелення алгоритму оптимізації параметрів дискретних динамічни хмоделей на масивно-паралельних процесорах / Ю.Я. Козак, П.Г. Стахів, І.П. Струбицька // Відбір і обробкаінформації. – 2010. – Вип. 32 (108). – С. 126-130. (фахове видання)

2. Струбицька І.П. Дослідження ефективності обчислень загального призначення на графічному процесорі. / І.П. Струбицька // Електроніка і зв’язок. – 2011. – Вип. 3 (62). – С. 117-120. (фахове видання)

3. Стахів П.Г. Прогнозування шкідливих викидів в атмосферу з використанням динамічни хдискретних моделей / П.Г. Стахів, І.П. Струбицька // Відбір і обробка інформації. – 2011. – Вип. 35 (111). – С. 63-68. (фахове видання)

4. Стахів П.Г. Розпаралелення процесу побудови дискретної динамічної моделі двообмоткового трансформатора / Стахів П. Г., Струбицька І.П., Козак Ю.Я. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – No1 (65). – C. 182-187. (фахове видання)

5. Стахів П.Г. Метод розпаралелення задачі ідентифікації параметрів дискретних динамічних макромоделей на масивно-паралельних процесорах / П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Науковінотатки. – Луцьк, 2010. – No 27. – С. 300-305. (фаховевидання).

6. Струбицька І.П. Oцінка ефективності розпаралелення оптимізаційної процедури побудови дискретних динамічних моделей // Індуктивнемоделюванняскладних систем. – 2013. – Вип. 3. – С. 288-296.(фахове видання).

7. Струбицька І.П. Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей // Вісник Національного університету "Львівськаполітехніка". – 2014. – № 783: Інформаційні системи та мережі.– С. 217–224. (фахове видання).

8. Струбицька І.П. Аналіз ефективності розпаралелення обчислень на GPU з використанням різних архітектур // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технолог. акад. – Хмельниц.: Вид-во ХНУ, 2015. – С.123-130. (фахове видання).

9. Добротвор І.Г. Оптимізація проекту мережевої моделі броварного виробництва / І.Г. Добротвор, П.Р. Струбицький, І.П. Струбицька // Збірникнауковихпраць “Вісник НТУ “ХПІ”: Механіко-технологічні системи та комплекси №49. – НТУ “ХПІ”, 2015. – С.69-74. (фахове видання).

10. Strubytska I. Construction of discrete dynamic model of prediction of particulate matter emission in the air // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2015. – Volume 5, number 1. – P. 55–60. (Index Copernicus)

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

Участь у міжнародному науковому проекті Internetof Things: Emerging Curriculum for Industryand Human Applications ALIOT Erasmus+ funded project 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP. http://aliot.eu.org

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій.

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Групова динаміка та комунікації» для студентів напряму «Програмна інженерія» / Укл. Стахів П.Г., Струбицька І.П. -Тернопіль, 2012. – 40 с. 

2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботио світньогорівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія» / Укл. Дивак М. П., Шпінталь М. Я., Козак О. Л., Струбицька І.П. Спільчук В. М., Піговський Ю.Р. -Тернопіль: ТНЕУ, - 2013. - 54 с. 

3. Опорний конспект лекцій з курсу «Програмування паралельних та розподілених обчислень» для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Струбицька І.П. - Тернопіль, 2014. – C. 71. 

4. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з курсу «Програмування паралельних та розподілених обчислень» для студентів напрямупідготовки 6.050103 «Програмнаі нженерія». / Струбицька І.П. - Тернопіль, 2014. – C. 58.

5. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Укл. А.О. Саченко, М.П. Комар, Н.М. Васильків, Г.М. Гладій, В.С. Коваль, І.П. Струбицька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 56 с. 

6. Guide lines for the implementation of diploma project for students of educational-qualification degree «Bachelor» field of training 6.050101“Computer Science” / I. Strubytska, O. Volynsky, P. Bykovyy, M.Dombrovskyi - Ternopil: TNEU, 2017. - 57 p. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю 

Досвід практичної роботи: 2003-2010рр.– технік лабораторії «Спеціалізованого программного забезпечення».

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ