Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Розвиток кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН України, Положення про інститут та інших нормативних документів.
Метою стратегічного розвитку є виховання професійно компетентних, конкурентоспроможних лідерів, готових служити в аграрному секторі держави;  оновлення її функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту навчання.
    Кафедра проводить навчальну, методичну, науково-дослідницьку та виховну роботу з підготовки бакалаврів, магістрів за основним напрямком «Агроінженерія», а також з окремих навчальних дисциплін інших напрямів підготовки.
ВІЗІЯ
Кафедра машиновикористання та технологій в сільському господарстві органічно поєднує наукову діяльність та освітній процес, що дає їй можливість бути учасником міжнародної академічної спільноти. Пріоритетними для кафедри є навчально-методична та науково-дослідна робота із використанням результатів досліджень у навчальному процесі. Також забезпечує безперервне професійне вдосконалення викладацького та науково-дослідного складу, створює умови для мобільності студентів до навчального процесу, використовуючи міжнародні програми мобільності, такі як Еразмус+. Кафедра машиновикористання та технологій в сільському господарстві формує та розвиває освітні програми на вимогу Українського ринку висококваліфікованих працівників. Зокрема створюються нові навчальні курси та вдосконалюються існуючі, із врахуванням стрімкого розвитку, ІТ-технології.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
 Стратегічні цілі кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві включають:
 • збільшення привабливості агроінженерного факультету для вступників за рахунок розвитку нового навчального напрямку «Агрономія»;
 • співпраця з лідером  – компанією ELVORTI, шляхом створення спільної лабораторії для наукових досліджень;
 • популяризація кафедри при виборі спеціалізацій студентами, шляхом створення та поширення на веб-сторінці кафедри оглядових відеолекцій з курсів, які читають викладачі кафедри;
 • запровадження дуальної форми викладання для малокомплектних груп;
 • збільшення привабливості кафедри для вступників у магістратуру, шляхом запровадження магістерських курсів, які читатимуться англійською мовою.
 • розробка самостійних та спільних з іншими  кафедрами циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційної форми навчання, які б поєднували сучасні технічні знання та базувалися на сучасній методології та філософії освіти у вищих навчальних закладах.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

 • Розглянути пропозиції щодо розробки нових магістерських програм, спільних для кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві з урахуванням потреб ринку праці, основних тенденцій в освіті та науці.
 • Розширити участь науковців, викладачів, студентів у програмах міжнародного обміну, стажуванні, наукових дослідженнях і навчанні у провідних зарубіжних університетах та наукових центрах, зокрема, в рамках договорів про співдружність (Вроцлав, Краків, Ґданськ) та міжнародної програми Еразмус+.
 •  Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл Тернополя та області. Брати участь у проведенні днів Науки на агроінженерному факультеті, підготовці студентів та учнів до участі в олімпіадах та конкурсах, проведенні щорічної  олімпіади.
 • Активізувати роботу наукового гуртка для студентів з метою ознайомлення з науковою проблематикою кафедри.
 • Постійно оновлювати інформацію про діяльність кафедри на сайті інституту та в соціальних мережах.
 • Здійснювати контроль навчального процесу через контрольні відвідування занять завідувачем кафедри та відвідування занять викладачами кафедри.
 • Укласти договори для проведення виробничої практики студентів в установах та підприємствах.
 • Розробити перспективний план видання наукової, навчальної та методичної літератури працівниками кафедри.
 • Створити базу даних електронних підручників, посібників, методичних посібників для проведення лабораторних та практичних робіт.
 • Постійно оновлювати програми курсів відповідно до сучасних наукових та освітніх тенденцій. Програми нових курсів обговорювати на методичному семінарі кафедри. Щорічно переглядати на кафедральному семінарі програми курсів та спецкурсів відповідно до зміни об’єму та змісту матеріалу.
 • У сфері наукової та інноваційної діяльності підтримувати розвиток нових перспективних напрямків дослідження.
 • Практикувати довготермінове стажування молодих науковців за кордоном.
 • Залучати студентів до виконання науково-дослідницьких робіт.
 • Залучати студентів старших курсів для надання допомоги студентам першого курсу.
 • Залучати студентів до участі у Студентських наукових олімпіадах.
 • Сприяти навчанню та проходженню практик студентів за кордоном.
 • Підтримувати у належному стані аудиторії та лабораторії кафедри.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ