Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 вул. Академічна, 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501 Україна  
Україна тримає стрій!!!
A
A
A

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» є випусковою з підготовки фахівців за освітнім ступенем: «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія».

Метою кафедри є забезпечення освітнього процесу на високому професійному рівні та у відповідності до національних і міжнародних освітніх стандартів, запитів практики; проведення актуальних наукових досліджень з контролю навколишнього середовища; забезпечення постійного професійного зростання та підвищення кваліфікації викладачів кафедри; розширення сфери партнерських зв’язків та співпраці із навчальними закладами України та зарубіжжя, екологічними структурами, державними інституціями та професійними організаціями; сприяння входженню інституту до європейського освітнього простору шляхом адаптації методичного забезпечення, технології освітнього процесу та наукових досліджень кафедри до відповідних європейських та світових вимог.

Місія кафедри - творення сучасної екологічної наукової школи, формування суспільства з новими цінностями на основі розуміння пріоритетів збереження довкілля, формування креативної інтелектуальної особистості, здатної критично мислити і відповідально діяти згідно з екологічною парадигмою, для розвитку Української держави і справедливого демократичного суспільства.

Візія кафедри як академічна спільнота, що органічно поєднує освітню й наукову діяльність, є лідером у науковій діяльності зі збереження біорізноманіття і вирішення низки природоохоронних проблем, інноваційних освітніх програм, визнаним центром екоосвітньої діяльності, розвиває партнерство з провідними світовими навчальними закладами та науковими установами, зберігає найкращі освітньо-наукові традиції інституту.

Цінності:  професіоналізм, що базується на екоцентризмі; патріотизм задля розвитку української держави, поєднується із повагою до інших культур; активна громадянська позиція; принципи добра та справедливості, довіри, чесності, взаємоповаги та взаємодії між викладачами, студентами, співробітниками; дотримання найвищих стандартів у науковій і викладацькій діяльності та навчанні; відповідальність, добросовісність, розвинене почуття обов’язку; дотримання академічної свободи і академічної доброчесності; толерантність і емпатія.

Наука. Наукові дослідження з метою сталого розвитку суспільства. Посилити науковий кадровий потенціал кафедри. Розвивати наукові школи. Брати участь у державних і міжнародних наукових проектах, інвестиційних проектах із залученням бізнесу. Розвивати фундаментальні наукові дослідження з проблем сталого розвитку. Працівники кафедри публікують результати досліджень у журналах, що входять у світові рейтингові системи та бази даних. Реальна співпраця з об’єктами природно-заповідного фонду, міської інфраструктури, виробництва, освітньої галузі.

Освіта. Впровадження європейських стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти. Створення інноваційних і міждисциплінарних освітніх програм, реагування на потреби ринку. Впровадження іноваційних технологій в освітній процес. Академічна мобільність викладачів та студентів. Розвиток критичного й екологічного способу мислення. Створення можливостей для студентів отримати набір компетенцій, які дозволяють бути гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці. Утвердження у свідомості молоді національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до культури та історії України. Формування естетичних смаків, вироблення високої художньоестетичної культури молоді.

Посилення ролі екологів у суспільстві

Створення потужного центру екоосвітньої діяльності: надання консультаційних послуг із питань збереження біорізноманіття, екологічно безпечних методів для довкілля, науковий супровід екологічних практичних проектів, розроблення стартапів, які вирішують екологічні виклики; формування екологічно свідомої інтелектуальної еліти; виховання креативності - посилення попиту в суспільстві на екологічні новації;  залучення студентів до організації літніх екологічних шкіл і таборів; робота з учнівською молоддю, співпраця з навчальними, освітніми та природоохоронними закладами різних рівнів та сприяти розробці різноманітних наукових робіт і проектів серед учнів.

Інноваційна та виробнича інфраструктури

придбання приладів наукового устаткування для моніторингових досліджень стану довкілля і біоти в контексті цілей сталого розвитку;  обладнання лабораторії екологічних досліджень.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ:

розвиток наукових досліджень на кафедрі; створення інноваційних освітніх програм спільно із стейкхолдерами, реагування на потреби ринку; підвищення професійної майстерності викладачів; розроблення електронних курсів на базі платформи moodle; підготовка електронних підручників і посібників; розробка дистанційних курсів; формування висококваліфікованого викладацького складу відповідно до розроблених освітніх програм; підвищення престижності викладання; створення консультаційного центру; профорієнтаційна робота серед учнівської молоді.

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ