ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

Україна тримає стрій!!!
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Історія факультету економіки і природокористування

Сторінки історії факультету

Факультет економіки і природокористування, започаткований з ініціативи, на той час директора коледжу, професора, заслуженого машинобудівника України Павліського В.М. та к.е.н., заслуженого економіста України Кулаєць М.М.

У 1993 р. як відділення економіки підприємства, яке очолила Кулаєць М.М. Вперше на денну форму навчання було проведено набір 50 студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «Молодший спеціаліст» з базовою вищою освітою. По структурі навчальних планів та термінів навчання вже на той час здійснювалась підготовка бакалаврів, статус яких було офіційно узаконено у 2001 році Указом Президента України «Про впровадження ступеневої системи освіти у вищих навчальних закладах».

У 1993 р. був здійснений перший випуск висококваліфікованих фахівців з економіки. У 1995 р., згідно рішення Державної акредитаційної комісії, був проведений набір на підготовку фахівців з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1998 року – зі спеціальності «Облік і аудит».

У 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні ОКР «Спеціаліст» і з цього часу відділення перейменовано у факультет, а навчальний заклад у 2001році – в інститут. За весь період розвитку факультету у різні роки на посаді декана працювали: Кулаєць М.М., Жибак М.М., Колос З.В., Ярема Л.В. Навчальний процес з підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечували 60 науково-педагогічних працівників.

Факультет в ті роки зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї діяльності. Система навчання та виховання була спрямована на інноваційний тип освіти, передусім на підготовку конкурентоспроможних фахівців.

З того часу можна виділити окремий період у розвитку факультету: створено 9 лекційних аудиторій, оснащених мультимедійними засобами, 2 спеціалізовані навчальні лабораторії, навчальна бухгалтерія зі встановленою ліцензійною програмою, комп’ютеризовано 3 кабінети. Впровадження інноваційних педагогічних технологій, підтримка культурних і наукових традицій дозволяє факультету урізноманітнювати дозвілля студентів, вести наукову і навчально-методичну роботу. Свої знання та наукові дослідження здобувачі вищої освіти мають можливість розкрити на засіданнях наукових гуртків, студентських науково-практичних конференціях, круглих столах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх.

Відповідно до потреб ринку праці у 2005 р. одержано ліцензію на підготовку ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Рішенням АК № 115 від 31.03.2015р. та наказом МОН України від 14.04.2015р. № 553-л отримано ліцензію та здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Магістр» зі спеціальностей «Економіка» та «Облік і оподаткування». Наказом МОН України № 379-л від 7 грудня 2017 року отримано ліцензію та у 2018 році здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Менеджмент». Наказом МОН України № 1003-л від 5 грудня 2019 року отримано ліцензію та у 2020 році здійснено перший набір на підготовку фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Туризм».

Освітню, організаційну, наукову, дослідницьку роботи на факультеті ведуть чотири кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; гуманітарних дисциплін. Навчальний процес здійснюють 31 НПП, з них 4 доктори наук, професори, 23 кандидати наук, доценти.

Завдяки тісній співпраці факультету з професорсько-викладацьким складом НУБіП України, іншими вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами по-новому реалізуються традиційні освітні, наукові та виховні функції, відбуваються суттєві трансформації як в організації навчального процесу, так і в методиці викладання дисциплін.

Розуміючи вимоги сьогодення навчально-виховний процес на факультеті організований так, щоб не лише дати здобувачу вищої освіти високий рівень фахової освіти, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями. Ряд випускників факультету внесли вагомий вклад у розвиток сільського господарства в західних областях України, окремі з них займають керівні посади в обласних та районних організаціях, установах, очолюють приватні підприємства.

Головним завданням факультету є підвищення якості підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють креативним мисленням, здатних творчо та професійно виконувати сучасні виробничі й наукові завдання з економіки, обліку і оподаткування, менеджменту, екології, туризму, а також надання здобувачам вищої освіти інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну освіту з практичними навичками, розвиток у студентів здібностей і вмінь бути успішними у бізнесі, цивілізовано мислячими та моральними людьми, вміти бачити перспективу, швидко оцінювати ситуацію і творчо використовувати всі наявні можливості на шляху до успіху.

 

Карта повітряних тривог України

БАТІ
 
 

Взаємодія із світлиною


 
 

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ